Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem

1. VYSVĚTLENÍ POJMŮ

1. „Obchodními podmínkami“, „OP“ nebo „podmínkami“ se rozumí tyto obchodní
podmínky. Tyto OP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje
příslušná smlouva.

2. „Smlouvou“ se rozumí oboustranně odsouhlasená rezervační smlouva nebo nájemní
smlouva, jejímž předmětem je rezervace nebo nájem movitého vybavení ze strany
pronajímatele nájemci.

3. „Pronajímatelem“ se rozumí obchodní společnost Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se
sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373.

4. „Nájemcem“ se rozumí osoba, která uzavřela s dodavatelem smlouvu podle těchto
podmínek, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o spotřebitele nebo podnikatele.

5. „Spotřebitelem“ se podle těchto obchodních podmínek rozumí nájemce, který smlouvu
podle těchto podmínek s pronajímatelem uzavřel mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Smlouva uzavřená podle těchto
podmínek se spotřebitelem se, mimo jiné, řídí i příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský
zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

6. „Podnikatelem“ je nájemce, který není spotřebitelem. Podnikatelem je vždy nájemce, který
v rámci smlouvy uvede své IČ.

7. „Smluvní stranou“ se rozumí jednotlivě pronajímatel nebo nájemce a „smluvními
stranami“ se rozumí pronajímatel a nájemce společně.

8. „Vyšší mocí“ se rozumí mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na vůli smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně
nebo trvale zabránila v plnění. Pro účely těchto OP se za takovou překážku považují
zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje,
povstání či revoluce, stávky nikoliv lokálního charakteru, epidemie, pandemie a dále obecně
závazné vrchnostenské právní akty, které zásadně omezují možnost plnění smluvní strany, a
které byly přijaty v souvislosti s vyšší mocí ve smyslu těchto OP. Za událost vyšší moci
nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud
nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil
nebo materiálu.

9. Předmětem smluv uzavřených dle těchto podmínek je rezervace nebo nájem movitého
vybavení pronajímatele, které je uvedeno v ceníku pronajímatele na jeho webových
stránkách dostupných zde: https://www.in-life.cz/cenik--2416.html. Nájemce si může
zvolit dvě varianty ceny. Varianta ECO - platba předem. Varianty FLEX - platba na místě
při převzetí lodí.

2. REZERVAČNÍ SMLOUVA

1. Uzavřenou rezervační smlouvou se smluvní strany zavazují v ujednané době a za podmínek
sjednaných v rezervační smlouvě uzavřít nájemní smlouvu na movité vybavení
pronajímatele, které je uvedeno v rezervační smlouvě.

2. Obsahem rezervační smlouvy je zejména popis a počet rezervovaného movitého vybavení,
doba nájmu ohraničená daty počátku a konce trvání nájmu, označení míst pro předání a
Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
vrácení movitého vybavení na počátku a konci doby trvání nájmu a nájemné, za které bude
předmětné movité vybavení pronajato. Není-li nájemné v rezervační smlouvě uvedeno, pak
platí nájemné uvedené na webových stránkách pronajímatele dostupných zde: https://
www.in-life.cz/cenik--2416.html.

3. Rezervační smlouva může být mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena na základě
objednávky nájemce, provedené telefonicky, emailem, nebo skrze webový formulář
nacházejícího se na webových stránkách pronajímatele dostupných zde: https://www.inlife.
cz/point-on-line-objednavka--2444.html.

4. Poté, co je učiněna objednávka rezervace ze strany nájemce, pronajímatel zjistí dostupnost
objednaného movitého vybavení na nájemcem zvolený termín.

5. Rezervační smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je v případě užití webového
formuláře uzavřena dnem doručení potvrzujícího emailu nájemci.

6. Rezervační smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je v případě telefonické nebo
emailové rezervační objednávky uzavřena dnem, kdy nájemce emailem potvrdí
pronajímateli rekapitulaci jeho objednávky doručenou mu pronajímatelem na email
nájemce.

7. V případě volby ceny varianty ECO - sleva platba předem, je jakákoli změna či jakékoli
zrušení rezervační smlouvy ze strany nájemce jednostranně a bezplatně možné pouze v
případě, že je tak učiněno nejpozději jeden den přede dnem, kdy má podle rezervační
smlouvy započít doba nájmu. Požádá-li o změnu rezervační smlouvy nájemce později, je-li
nájemcem rezervační smlouva jednostranně zrušena později nebo odmítne-li nájemce
nájemní smlouvu na základě rezervační smlouvy uzavřít, má pronajímatel za nájemcem
nárok na úhradu peněžité částky, která by odpovídala nájemnému za celou dobu trvání
nájmu podle nájemní smlouvy, která měla být v souladu s rezervační smlouvou mezi
pronajímatelem a nájemcem uzavřena. Jeden den přede dnem, kdy má podle rezervační
smlouvy započít doba nájmu, se rozumí 24 hodin předcházejících dni, ve kterém má podle
rezervační smlouvy započít doba nájmu.

8. V případě volby ceny varianty FLEX - platba při převzetí, je snížení počtu movitého
vybavení výpůjčky možné kdykoli a to i přímo při převzetí lodí na místě vyplutí.

9. Pronajímatel je oprávněn zrušit rezervaci a neuzavřít nájemní smlouvu, případně i zrušit
nájemní smlouvu, pokud:
     1.nájemce neuhradí rezervační zálohu (částečná nebo úplná platba nájemného předem),
       pokud byla sjednána, v dohodnuté výši a v dohodnuté době;
     2.nejsou vhodné podmínky pro plavbu na řece, pro jejíž plavbu měla být uzavřena nájemní
       smlouva, ve sjednané době trvání nájmu;
     3.je nájemce nebo osoby, které se mají účastnit plavby na/s movit-ém/ým vybavení
       pronajímatele, v době trvání plavby nebo bezprostředně před ní pod vlivem alkoholu
       či jiných omamných a psychotropních látek. Dobou bezprostředně před plavbou se
       rozumí tři (3) a méně hodin před plánovaným započetím plavby.

10. Zrušení rezervační smlouvy, případně zrušení nájemní smlouvy, oznámí pronajímatel
nájemci bez zbytečného odkladu.

11. V případě uvedeném v bodě 2.8.2 těchto OP se smluvní strany mohou dohodnout na
jiném termínu doby nájmu.

12. V případě uvedeném v bodě 2.8.3 těchto OP má pronajímatel nárok na úhradu nájemného
za celou dobu trvání nájmu podle nájemní smlouvy, která byla z jeho strany zrušena, nebo
v případě zrušení rezervační smlouvy a neuzavření nájemní smlouvy na peněžitou částku,
Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
která by odpovídala nájemnému za celou dobu trvání nájmu podle nájemní smlouvy, která
měla být v souladu s rušenou rezervační smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem
uzavřena.

3. NÁJEMNÍ SMLOUVA

1. Uzavřenou nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na dobu
sjednanou v nájemní smlouvě movité věci (movité vybavení) v počtu a specifikaci
uvedeném v nájemní smlouvě k užití nájemcem a nájemce se zavazuje za to uhradit
pronajímateli sjednané nájemné, to vše v souladu s podmínkami uvedenými v nájemní
smlouvě a v souladu s ustanoveními těchto podmínek.

2. Celé nájemné se hradí předem, nejpozději v okamžiku uzavření nájemní smlouvy.

3. Pro uzavření nájemní smlouvy je nezbytným předpokladem, aby byl nájemce starší 18 let,
byl plně způsobilý k právním úkonům, předložil pronajímateli při uzavírání nájemní
smlouvy průkaz totožnosti (občanský, řidičský průkaz nebo pas) a uhradil pronajímateli
dohodnuté nájemné, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak. Bez splnění těchto
předpokladů může být uzavření nájemní smlouvy ze strany pronajímatele odmítnuto,
přičemž nájemce je v takovém případě povinen pronajímateli uhradit peněžitou částku,
která by odpovídala nájemnému za celou dobu trvání nájmu podle nájemní smlouvy, která
měla být v souladu s rušenou rezervační smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem
uzavřena.

4. Obsahem nájemní smlouvy je zejména popis, počet a stav pronajatého movitého vybavení,
doba nájmu ohraničená daty počátku a konce trvání nájmu. Stav pronajatého movitého
vybavení je v příslušné kolonce nájemní smlouvy popsán pouze v případě, že by byl vadný.
V opačném případě, pokud je kolonka nevyplněna, je jeho stav bezvadný.

5. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto výslovně jinak, je místo pro předání předmětu
nájmu od pronajímatele nájemci na počátku nájmu a místo pro vrácení předmětu nájmu od
nájemce pronajímateli na konci doby trvání nájmu do nájemní smlouvy bez dalšího přejato
z rezervační smlouvy.

6. V místech, které jsou na mapce řeky umístěné na webové stránce pronajímatele dostupné
zde: https://www.in-life.cz/data/soubory/mapa-reky-moravy.pdf označeny žlutými body
(dále také jako „ POINTy“), je nutné ze strany nájemce, není-li mezi smluvními stranami
dohodnuto výslovně jinak, převzít předmět nájmu od pronajímatele na počátku doby trvání
nájmu a vrátit předmět nájmu pronajímateli na konci doby trvání nájmu. Tyto POINTy
jsou v nájemní, případně rezervační, smlouvě dostatečně sjednány obcí, nebo jiným obecně
známým místem, u kterého se POINT nachází bez toho, aniž by bylo nutné tato místa
předání předmětu nájmu výslovně označovat jako POINTy.

7. V rámci přebírání předmětu nájmu od pronajímatele na počátku nájmu a vracení předmětu
nájmu pronajímateli na konci dohodnuté doby trvání nájmu je ze strany nájemce nutno
dodržovat provozní doby jednotlivých POINTů, které jsou uvedeny na webových
stránkách dostupných zde: https://in-life.cz/pujcovna-lodi--2414.html. V případě, kdy
nájemce při přebírání předmětu nájmu od pronajímatele na počátku nájmu nebo při vracení
předmětu nájmu pronajímateli na konci doby trvání nájmu nestihne provozní dobu
POINTu, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat náhradu za čekání ve výši 280,-
Kč za každou, byť i započatou, hodinu čekání počítanou od konce provozní doby
POINTu. Nehledě na ustanovení předchozích dvou vět je nájemce povinen předmět nájmu
vrátit ke dni dohodnutého skončení doby trvání nájmu, a to nejpozději v čase, který je v
Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
nájemní smlouvě výslovně sjednán a není-li čas sjednán, pak nejpozději do 18:00 hodin.
V opačném případě je nájemce povinen za každý započatý den prodlení s vrácením
předmětu nájmu uhradit dvojnásobek denního nájemného podle ceníku pronajímatele
dostupného zde: https://www.in-life.cz/cenik--2416.html.

8. Sjednané nájemné v sobě nezahrnuje přepravu předmětu nájmu na místo převzetí
předmětu nájmu nájemcem na počátku doby trvání nájmu ani přepravu předmětu nájmu
z místa vrácení předmětu nájmu pronajímateli na konci doby trvání nájmu, pokud jsou tato
místa mezi smluvními stranami sjednána v jiných místech nežli v POINTech. V takovém
případě je pronajímatel po nájemci oprávněn požadovat kromě nájemného:

    1.přepravné předmětu nájmu z Litovle do sjednaného místa převzetí předmětu nájmu
       nájemcem na počátku doby trvání nájmu a zpět a přepravné předmětu nájmu
       z Litovle do sjednaného místa vrácení předmětu nájmu pronajímateli a zpět na konci
      doby trvání nájmu, přičemž každému odjetému kilometru odpovídá částka ve výši
      12 ,- Kč a
    2.náhradu promeškaného času ve výši 280 ,- Kč za každou, byť i započatou hodinu:
     - strávenou pracovníkem pronajímatele na cestě do a ze sjednaného místa převzetí
      předmětu nájmu nájemcem na počátku doby trvání nájmu, přičemž jako výchozí/
      cílový bod se považuje město Litovel;
     - strávenou pracovníkem pronajímatele na cestě do a ze sjednaného místa vrácení
      předmětu nájmu pronajímateli na konci doby trvání nájmu, přičemž jako výchozí/
      cílový bod se považuje město Litovel a
      - strávenou pracovníkem pronajímatele čekáním na nájemce na sjednaném místě
      převzetí předmětu nájmu nájemcem na počátku doby trvání nájmu nebo na
      sjednaném místě vrácení předmětu nájmu pronajímateli na konci doby trvání nájmu
      oproti mezi smluvními stranami dohodnutému času.

9. Není-li nájemné v nájemní smlouvě uvedeno, pak platí nájemné uvedené na webových
stránkách pronajímatele dostupných zde: https://www.in-life.cz/cenik--2416.html.

10. Nájemce je oprávněn vrátit předmět nájmu dříve pouze po předchozí dohodě
s pronajímatelem a za podmínek s ním dohodnutých. V případě dřívějšího vrácení je však
nájemce povinen uhradit pronajímateli celé dohodnuté nájemné, jako by předmět nájmu
měl v užívání po celou dobu dohodnuté doby trvání nájmu, a pokud již bylo nájemné
uhrazeno, nemá nárok na, byť i částečné, vrácení nájemného.

11. Nájemce, který je podnikatelem, není oprávněn nájemní smlouvu vypovědět.

12. Nájemce, který je spotřebitelem, je oprávněn nájemní smlouvu kdykoli vypovědět, přičemž
výpovědní doba je v takovém případě desetidenní.

13. Nájemce má v rámci trvání nájemní smlouvy zejména tyto povinnosti:

    1.Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář a k obvyklému účelu, tj.
       k provozování vodní turistiky.
    2.Při převzetí movitého vybavení od pronajímatele je nájemce povinen zkontrolovat si
       počet a druh movitého vybavení, které přebírá do nájmu. Svým podpisem nájemní
       smlouvy stvrzuje, že mu bylo movité vybavení, které je předmětem nájmu, předáno
       v odpovídající specifikaci, v odpovídajícím množství, bez jakýchkoli závad a plně
       způsobilé sloužit účelu, pro které si jej nájemce bere do nájmu.
     3.Nájemce je povinen oznámit pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení předmětu
       nájmu bez zbytečného odkladu. Porušení této povinnosti nájemcem je porušením
       povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem.
       Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
       v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
       nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
     4.Nájemce není oprávněn předmět nájmu jakkoli měnit či upravovat. Porušení této
        povinnosti nájemcem je porušením povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem.
     5.Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v ujednané době a na ujednaném místě. O
       případnou změnu doby trvání nájmu nebo změnu ujednaného místa pro vrácení
       předmětu nájmu je povinen požádat pronajímatele, který je oprávněn, nikoli však
       povinen, tuto žádost akceptovat.
     6.Ukáže-li se během doby trvání nájmu potřeba provést nezbytnou opravu předmětu
       nájmu, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i
       když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání předmětu nájmu.
       Trvá-li oprava vzhledem k době trvání nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou nebo
       ztěžuje-li oprava užívání předmětu nájmu nad míru obvyklou, má nájemce právo na
       slevu z nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu, což neplatí v případě, že
       potřebu opravy vyvolal svým jednáním nájemce. Jedná-li se o takovou opravu, že v
       době jejího provádění není možné předmět nájmu vůbec užívat, má nájemce právo,
       aby mu pronajímatel poskytl k užívání jiný předmět nájmu, nebo v případě, kdy tak
       nemůže být ze strany pronajímatele učiněno, může nájemce nájemní smlouvu
       vypovědět bez výpovědní doby. Předchozí věta opět neplatí v případě, že potřebu
       opravy vyvolal svým jednáním nájemce. V případech, kdy nutnost opravy vyvolal
       svým jednáním nájemce, je nájemce povinen strpět opravu bez ohledu na její délku.
    7.Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu jakékoliv třetí osobě. Porušení
       této povinnosti nájemcem je porušením povinnosti nájemce zvlášť závažným
       způsobem.
    8.Nájemce je povinen předmět nájmu na konci doby trvání nájmu vrátit v takovém stavu,
       v jakém jej od pronajímatele převzal na počátku doby trvání nájmu, tedy čisté,
       kompletní a nepoškozené. Nájemce neodpovídá za opotřebení věci způsobené
       řádným užíváním.
    9.V případě poškození, ztráty či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit
       pronajímateli náhradu škody v rozsahu podle článku 4. těchto OP.
  10.V případě poškození, ztráty či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen o tom
       bezodkladně informovat pronajímatele a v případě odcizení také Policii ČR, a to i
       v případě, pokud má sjednáno pojištění proti krádeži.
   11.Nájemce je povinen nafukovací lodě, které jsou předmětem nájmu, chránit před jejich
       poškozením, zejména před jejich prasknutím. K prasknutí dochází v důsledku
       rozpínání plynu jeho ohřátím, a to zejména sluncem. Nafukovací lodě je tak nájemce
       povinen chránit před přímým slunečním svitem, kontrolovat tlak v jednotlivých
       komorách a v případě, že je vysoký, pravidelně upouštět plyn z komor ventily, nebo
       jednotlivé komory pravidelně polévat studenou vodou.
  12.Nájemce je povinen předmět nájmu užívat v souladu s pokyny jeho výrobce s nimiž je
       povinen se seznámit, a které jsou umístěny na webových stránkách pronajímatele.
  13.Nájemce je povinen při přenášení lodí, které jsou předmětem nájmu, po souši zvednout
       a nosit je, naopak není oprávněn je po souši, mělčinách apod. tahat a posouvat.
  14.Nájemce je povinen, v případě poškození nafukovacích lodí, které jsou předmětem
       nájmu, propíchnutím, prořezáním, prasknutím apod. je bezodkladně vyndat z vody
       na souš, aby se do komor dostalo co možná nejmenší množství vody, přičemž je toto
       povinen, rovněž bezodkladně, oznámit pronajímateli.
       Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
       v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
       nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
  15.Nájemce je povinen se v rámci provozování vodní turistiky chovat a jednat tak, aby
       nezpůsobil škodu sobě, pronajímateli, či jakékoliv třetí osobě.
  16.Nájemce je povinen vyvarovat se při provozování vodní turistiky a v době minimálně 3
       hodin před začátkem jejího provozování požívání alkoholických nápojů či jiných
       omamných a psychotropních látek. Porušení této povinnosti nájemcem je porušením
       povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem.
  17.Nájemce je povinen v rámci vodní turistiky dodržovat příslušné bezpečnostní zásady,
       např. vodácké desatero vydané Českým svazem kanoistiky, sekcí vodní turistiky, které
       jsou dostupné např. zde: http://www.hzscr.cz/soubor/informacni-serviszpravodajstvi-
       2016-cervenec-vodacke-desatero-pdf.aspx a používat příslušné
       ochranné prostředky a pomůcky, zejména záchranné vesty, házecí pytlíky, přilby apod.
  14. Porušuje-li nájemce své povinnosti zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo
        vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby. Zvlášť závažnými porušeními povinností
        nájemce jsou zejména ta, které za zvlášť závažná prohlašují tyto OP.
  15. Nájemce je povinen hradit nájemné až do doby, dokud neoznámí pronajímateli poškození
        věci, pro které věc nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení věci. V případě, že již
        bylo nájemné uhrazeno, má nárok na jeho poměrné vrácení až od doby takového
        oznámení.
  16. Je-li nájemce v prodlení s vrácením předmětu nájmu, je povinen uhradit pronajímateli
        dvojnásobek nájemného uvedeného na webových stránkách pronajímatele dostupných zde:
        https://www.in-life.cz/cenik--2416.html. Je-li sjednáno datum a čas vrácení předmětu
        nájmu, dostává se nájemce do prodlení s vrácením předmětu nájmu uplynutím sjednaného
        data a času, přičemž za každý započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu je
        nájemce povinen uhradit dvojnásobek nájemného dle ceníku. Je-li sjednáno pouze datum
        vrácení předmětu nájmu, dostává se nájemce do prodlení s vrácením předmětu nájmu
        uplynutím 18:00 hodiny sjednaného data, přičemž za každý započatý den prodlení
        s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit dvojnásobek nájemného dle
        ceníku. Kromě toho je nájemce povinen nahradit pronajímateli škodu, která mu prodlením
        nájemce s vrácením předmětu nájmu vznikla, a to v nesnížené výši. Toto ujednání je
        přiměřené vzhledem ke skutečnosti, že v rámci celé plavební sezóny je veškeré movité
        vybavení pronajímatele zásadně rezervováno po celou její dobu, přičemž v případě prodlení
        nájemce s vrácením předmětu nájmu by pronajímatel nebyl schopen jiným nájemcům dodat
        jimi objednané movité vybavení, čímž by výrazně utrpělo dobré jméno a dobrá pověst
        pronajímatele.
  17. Pokud bude předmět nájmu vrácen znečištěný, je pronajímatel oprávněn požadovat po
        nájemci částku ve výši 200,- Kč za každé jednotlivé znečištěné vybavení, které je
        předmětem nájmu.
  18. Nafukovací lodě, které jsou předmětem nájmu, jsou standardně nájemci z bezpečnostních
        důvodů předávány bez stehenních popruhů. Pokud má o jejich zapůjčení v rámci předmětu
        nájmu nájemce zájem, budou mu bez dalších poplatků zapůjčeny pronajímatelem, avšak
        tento požadavek musí nájemce vůči pronajímateli vznést nejpozději 24 hodin před
        sjednaným počátkem doby trvání nájmu.
  19. Pokud v rámci plavby nastane jakákoliv mimořádná situace, např. zranění, minutí cíle,
        vrácení mimo POINTy atp., může se nájemce obrátit telefonicky na pronajímatele,
        primárně na čísle +420 727 96 59 70, v případě nedostupnosti pak na čísle
        +420 774 44 55 99. Pronajímatel se v takovém případě bude snažit nájemci pomoci a vyjít
        Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
        v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
        nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
        mu vstříc, avšak s ohledem na jeho aktuální vytížení, přičemž uvedená pomoc může být
        pronajímatelem zpoplatněna, a to:
     1.cestovným do a z místa mimořádné situace, přičemž výchozím/cílovým místo se
        je takovém případě město Litovel, a každému odjetému kilometru odpovídá částka ve
        výši 12 ,- Kč, případně i za další cesty, které budou v rámci řešení mimořádné situace
        nájemcem nebo okolnostmi vyžadovány;
     2.náhradou promeškaného času ve výši 280 ,- Kč za každou, byť i započatou hodinu:
      - strávenou pracovníkem pronajímatele na cestě do a z místa mimořádné události,
      přičemž výchozím/cílovým místo se je takovém případě město Litovel nebo
      - strávenou pracovníkem pronajímatele na místě mimořádné události nebo řešením
      mimořádné situace a
     3.případně dalšími hotovými výdaji vynaloženými pronajímatelem v rámci řešení
      mimořádné situace.

4. NÁHRADA ŠKODY

1. Nájemce je povinen na konci doby trvání nájmu vrátit předmět nájmu v takovém stavu,
v jakém mu jej pronajímatel předal.

2. Pokud nájemce na konci doby trvání nájmu nevrátí předmět nájmu pronajímateli, a to např.
z důvodu jeho ztráty či odcizení nebo vrátí-li předmět nájmu pronajímateli poškozený
takovým způsobem, že oprava předmětu nájmu nebude možná nebo by nákladnost opravy
převyšovala níže uvedené hodnoty předmětu nájmu, je nájemce povinen pronajímateli
uhradit hodnotu takového předmětu nájmu. Hodnota jednotlivých předmětů nájmu je
stanovena následující tabulkou:
Předmět nájmu Hodnota předmětu nájmu
Plastová kánoe VYDRA 2-místná 20 000 Kč
Plastová kánoe SAMBA 2-místná 20 000 Kč
Plastová kánoe SAMBA 3-místná 23 000 Kč
Nafukovací kanoe YUKON 2-místná 28 000 Kč
Nafukovací kanoe BARAKA 2-místná 28 000 Kč
Nafukovací kanoe PÁLAVA 22 000 Kč
Nafukovací RAFT 4-místný 26 000 Kč
Nafukovací RAFT 6-místný 34 000 Kč
dětský kajak 20 000 Kč
kajak 30 000 Kč
dvojkajak 48 000 Kč
neopren 2 700 Kč
vodácká bunda 1 500 Kč
neoprenové boty 1 200 Kč
kolobka KOSTKA 10 000 Kč
Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem

3. Pokud nájemce na konci doby trvání nájmu vrátí předmět nájmu pronajímateli poškozený
takovým způsobem, že bude možné předmět nájmu opravit, je nájemce povinen uhradit
pronajímateli náklady takové opravy, a to včetně souvisejících nákladů, jako např. přepravné
do místa opravny v sazbě 12,- Kč na 1 km, poštovné, balné apod. Je-li oprava prováděna
pronajímatelem, pak je nájemce povinen pronajímateli uhradit hotové výdaje takové opravy,
např. spotřebovaný materiál, cestovné v sazbě 12,- Kč na 1 km a dále náhradu ztraceného
času, který pracovník pronajímatele stráví předmětnou opravou, a to ve výši 280 ,- Kč za
každou, byť i započatou hodinu. Kromě toho je nájemce povinen uhradit pronajímateli
rozdíl mezi hodnotou bezvadného předmětu nájmu a bezvadného předmětu nájmu po
opravě, pokud byla hodnota předmětu nájmu v důsledku opravy snížena.

4. Pokud je předmět nájmu poškozen v době trvání nájemní smlouvy, je nájemce povinen o
tom bezodkladně informovat pronajímatele, přičemž smluvní strany se v takovém případě
informují o charakteru vady, zejména zdali je možné pokračovat v užívání předmětu nájmu,
a dohodnou se na způsobu řešení nastalé situace v souladu s níže uvedenými ustanoveními
tohoto článku.

5. Na základě informací poskytnutých nájemcem pronajímateli, případně po zhlédnutí
poškozeného předmětu nájmu, pronajímatel rozhodne, zda jde o vadu, kterou způsobil
nájemce a za kterou odpovídá, nebo zda jde o vadu, za kterou nájemce neodpovídá a je
způsobena např. vadou materiálu.

6. V případě, že jde o vadu, kterou nezpůsobil nájemce a za kterou není odpovědný, je
pronajímatel povinen v místě, kde se vadný předmět nájmu nachází: 1) bezplatně předmět
nájmu opravit, nebo 2) bezplatně předmět nájmu vyměnit nájemci za jiný, obdobný
předmět nájmu, nebo 3) v případě nemožnosti obou předchozích řešení, vrátit nájemci
nájemné za dobu nájmu, po kterou již nebude moci předmět nájmu užívat.

7. V případě, že jde o vadu, za kterou je odpovědný nájemce, tedy zejména v případech vad,
které způsobil nájemce svým jednáním, je pronajímatel oprávněn na místě, kde se vadný
předmět nájmu nachází: 1) předmět nájmu opravit, přičemž v rámci této opravy je
oprávněn postupovat podle bodu 3.19 těchto OP týkajícího se mimořádných situací a je
oprávněn po nájemci požadovat náhradu nákladů uvedenou v bodě 3.19 těchto OP,
případně i náhradu škody uvedenou v článku 4 těchto OP; 2) vyměnit předmět nájmu
nájemci za jiný předmět nájmu, přičemž v rámci této výměny je oprávněn postupovat podle
bodu 3.19 těchto OP týkajícího se mimořádných situací a je oprávněn po nájemci
požadovat náhradu nákladů uvedenou v bodě 3.19 těchto OP a náhradu škody uvedenou
v článku 4 těchto OP 3) nebo v případě nemožnosti obou předchozích řešení, vrátit
nájemci nájemné za dobu nájmu, po kterou již nebude moci nájemce předmět nájmu
užívat, přičemž v rámci posouzení vady je oprávněn postupovat podle bodu 3.19 těchto
Házecí pytlík 1 500 Kč
helma 1 000 Kč
pádlo 550 Kč
barel / vak 900 Kč
záchranná vesta 1 500 Kč
zámek na lodě 650 Kč
pumpa 500 Kč
Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
OP týkajícího se mimořádných situací a je oprávněn po nájemci požadovat náhradu
nákladů uvedenou v bodě 3.19 těchto OP a náhradu škody uvedenou v článku 4 těchto OP
a tyto své pohledávky jednostranně započíst na nájemné, které by měl nájemci vrátit.

5. POJIŠTĚNÍ PROTI POŠKOZENÍ A KRÁDEŽI PŘEDMĚTU NÁJMU

1. V rámci uzavřené rezervační nebo nájemní smlouvy si mohou smluvní strany sjednat
pojištění proti poškození a krádeži předmětu nájmu (dále také jako „pojištění“) za
podmínek uvedených v tomto článku.

2. Pojištění lze sjednat pouze na níže uvedené předměty nájmu. Pokud je v rámci smlouvy
pojištění sjednáno, pak je takové pojištění zásadně sjednáno na všechny předměty nájmu
uvedené níže, které jsou zároveň uvedeny v příslušné smlouvě (pojištění v takovém případě
není sjednáno na jiné předměty nájmu, které jsou uvedeny ve smlouvě, ale nejsou uvedeny
v tomto článku OP, např. pádla, vesty apod.), ledaže je ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

3. Pokud je v rámci nájemní smlouvy sjednáno pojištění, a pokud v době trvání nájmu dojde
k poškození nebo krádeži předmětu nájmu, bude předchozí článek týkající se náhrad
nákladů pronajímatele spojených s opravami předmětu nájmu a náhrad škod pronajímatele
použitelný u každého jednotlivého předmětu nájmu zvlášť pouze do výše spoluúčastí
nájemce uvedených u jednotlivých předmětů nájmu níže. Náhrady nákladů pronajímatele
nebo náhrady škod pronajímatele převyšující tyto spoluúčasti u jednotlivých předmětů
nájmu nebude nájemce povinen pronajímateli uhradit.

4. V případě krádeže je nájemce povinen toto neprodleně nahlásit na PČR. Bez tohoto je
pojištění proti krádeži neplatně.

5. Pojištění proti poškození se nevztahuje na úmyslné a nedbalostní poškození například
ohněm, při přepravě předmětu pojištění jiným způsobem než přepravou pronajímatele,
poškození nafukovacích lodí sluncem při nedostatečném upuštění vzduchu v lodi atd.

6. Níže jsou uvedeny jednotlivé předměty nájmu, u kterých lze pojištění sjednat, a výše
spoluúčastí u jednotlivých předmětů nájmu při úplném zničení:
   1. Za sjednanou službu pojištění je nájemce povinen pronajímateli uhradit pojistné, které je
       splatné společně s nájemným.
   2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojistné sjednáno ve výši 10 % z celkového
       nájemného sjednaného ve smlouvě.
       Předmět nájmu Spoluúčast
       Plastová kanoe 2-místná 4.000 Kč
       Plastová kanoe 3-místná 5.000 Kč
       Nafukovací kanoe 2-místná 5.000 Kč
       Nafukovací kanoe 3-místná 5.000 Kč
       Nafukovací RAFT 4-místný 5.000 Kč
       Nafukovací RAFT 6-místný 6.000 Kč
       Kajak 5.000 Kč
       Dětský kajak 3.500 Kč
       Dvojkajak 7.000 Kč
       Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
       v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
       nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem

6. POUČENÍ SPOTŘEBITELE

1. Ustanovení tohoto článku jsou platná a aplikovatelná pouze pro právní vztahy mezi
pronajímatelem a nájemcem – spotřebitelem, naopak neužijí se pro právní vztahy uzavřené
mezi pronajímatelem a nájemcem – podnikatelem.

2. Má-li předmět nájmu vadu, za kterou odpovídá pronajímatel a pro kterou jej nelze řádně
užívat nebo pro kterou jej lze užívat jen se značnými obtížemi, má nájemce právo, aby mu
pronajímatel poskytl jiný předmět nájmu sloužící témuž účelu, a to za podmínek a výluk
uvedených v článku 4 těchto OP.

3. Po dobu, po niž nájemce nemohl předmět nájmu z důvodu uvedeného v čl. 6.2 těchto OP
řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má nájemce právo na prominutí
nájemného, anebo na slevu z nájemného nebo snížení nájemného; své právo musí nájemce
uplatnit u pronajímatele do konce ujednané doby nájmu, jinak zanikne.

4. Pronajímatel neodpovídá za vadu předmětu nájmu, o které v době uzavření nájemní
smlouvy strany věděly a která nebrání užívání věci.

5. Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit,
a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat
jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného. Nájemce není
oprávněn vadu sám odstraňovat. Ztěžuje-li vada předmětu nájmu jeho užívání zásadním
způsobem, nebo znemožňuje-li užívání zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného
nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.

6. Neuplatní-li nájemce právo podle bodu 6.5 těchto OP do šesti měsíců ode dne, kdy vadu
zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho opožděné
uplatnění.

7. Ohrozí-li třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci porušením
nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám.

8. Uplatňuje-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k předmětu nájmu nebo žádá-li o jeho
vydání, nájemce to pronajímateli oznámí; požádá-li o to, poskytne mu pronajímatel
ochranu. Neposkytne-li pronajímatel nájemci dostatečnou ochranu, může nájemce nájemní
smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Bude-li nájemce rušen v užívání předmětu nájmu
nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud
takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil.

9. Nájemce oznámí pronajímateli, že předmět nájmu má vadu, kterou má odstranit
pronajímatel, hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl.

10. Nájemce souhlasí s případným použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí
zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

11. Nájemce-spotřebitel, je oprávněn od smlouvy, která je v souladu s těmito OP uzavřena
distančním způsobem (za použití prostředků, který umožňuje uzavření smlouvy bez
současné fyzické přítomnosti smluvních stran), v souladu s ustanovením § 1829
občanského zákoníku odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření takové smlouvy, přičemž
odstoupení od smlouvy je v takovém případě v uvedené lhůtě povinen doručit
pronajímateli. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto OP.

12. Nájemce-spotřebitel, je oprávněn od smlouvy, která je v souladu s těmito OP uzavřena
mimo prostor obvyklý pro podnikání pronajímatele, v souladu s ustanovením § 1829
občanského zákoníku odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření takové smlouvy, přičemž
Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
odstoupení od smlouvy je v takovém případě v uvedené lhůtě povinen doručit
pronajímateli. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto OP.

13. Nájemce-spotřebitel je oprávněn u pronajímatele reklamovat poskytnuté služby.
Pronajímatel je povinen reklamaci přijmout, přičemž pronajímatel je povinen spotřebiteli
vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a
jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.
Pronajímatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do
této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamované vady.
Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se pronajímatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

14. Nájemce má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy
obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://
www.coi.cz.

7. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje, které nájemce poskytuje pronajímateli ke zpracování při objednávce nebo
uzavření smlouvy, jsou chráněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů – GDPR) (dále také jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZOÚ“).

2. Pronajímatel je ve smyslu GDPR a ZZOÚ správcem osobních údajů.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) ZZOÚ z důvodu plnění
smlouvy nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

4. Nájemce je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen pronajímatele
v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem. Pronajímatel může pověřit
zpracováním osobních údajů nájemce třetí osobu (dále také jako „zpracovatel“), v takovém
případě je povinen s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Nájemce souhlasí s ukládáním "cookies" na pevném disku jeho počítače, které usnadňují
rozlišování jednotlivých uživatelů webových stránek pronajímatele.

7. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, zákonně a korektně.

8. Nájemce má ve smyslu a za podmínek uvedených v GDPR a ZZOÚ právo požadovat
přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz. Nájemce má dále ve
smyslu a za podmínek uvedených v GDPR a ZZOÚ právo na omezení zpracování, právo
na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování a má právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Pronajímatel, případně zpracovatel, spravuje a zpracovává následující osobní údaje
nájemce:
   1.jména a příjmení;
   2.telefonní čísla;
   3.data narození;
   4.identifikační čísla;
   Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
   v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
   nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
   5.bydliště;
   6.sídla;
 10. Pronajímatel, případně zpracovatel, je v souladu se smlouvou o zpracování oprávněn
      zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jeho závazků ze smlouvy
      nebo smlouvy o zpracování, popř. z pokynů pronajímatele, pokud pokyny pronajímatele
      nejsou neslučitelné s nařízením GDPR nebo ZZOÚ.
 11. Doba trvání zpracování plyne zejména z právních povinností uložených pronajímateli
      právními předpisy, popř. tato doba vyplývá z právních ujednání mezi pronajímatelem a
      subjektem údajů, nebo z jiných zákonných podmínek uvedených v článku 6 nařízení
      GDPR. Typ osobních údajů a kategorie osobních údajů jsou stanoveny pronajímatelem
      s přihlédnutím k účelu zpracování a k povaze osobních údajů.
 12. Zpracovatel a pronajímatel nebudou určovat účely a prostředky zpracování.
 13. Zpracovatel a pronajímatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
       které se v souvislosti se zpracováním osobních údajů dozví o subjektech údajů, vyjma
       případů sdělování informací či údajů za účelem plnění závazků vyplývajících ze smlouvy,
       smlouvy o zpracování, či z jiného právního předpisu.
 14. Zpracovatel a pronajímatel jsou současně povinni zavázat mlčenlivostí své zaměstnance
       s osobními údaji pracujícími.
 15. Zpracovatel a pronajímatel jsou povinni provést vhodná technická a organizační opatření,
       aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů.
 16. Zpracovatel je dále povinen být pronajímateli nápomocen prostřednictvím přijatých
       technických a organizačních opatření při plnění jeho povinností ve vztahu k subjektům
       údajů, tj. zejména při vyřizování žádostí subjektů údajů o informace týkající se zpracování
       jejich osobních údajů, o přístup k jejich osobním údajům, opravu či výmaz jejich osobních
       údajů, omezení zpracování jejich osobních údajů, vyřizování námitek proti zpracování
       osobních údajů i realizaci práva subjektů údajů na přenositelnost údajů.
 17. Zpracovatel je povinen po skončení smlouvy a smlouvy o zpracování všechny osobní údaje
       v souladu s těmito podmínkami vymazat nebo vrátit pronajímateli. Současně je povinen
       vymazat všechny existující kopie, ledaže právní předpis stanoví jinak. To, zda osobní údaje
       budou zpracovatelem vymazány nebo budou vráceny pronajímateli, je oprávněn stanovit
       pronajímatel, avšak pouze za podmínek stanovených těmito OP. Zpracovatel nemůže
       osobní údaje vymazat, pokud právní předpis stanoví jinak. Stejně tak zpracovatel nemusí
       pronajímateli osobní data vrátit, pokud byly v průběhu zpracování či později v souladu
       s právními předpisy nebo pokyny pronajímatele, Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo
       soudu již smazány.
 18. Zpracovatel a pronajímatel jsou povinni, ve smyslu čl. 32 až 34 GDPR přijmout s
       přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a
       účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a
       svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany
       osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo v jiných závazných právních
       předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním
       údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
       neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí
       i po ukončení zpracování osobních údajů.
 19. Zpracovatel může svěřit zpracování osobních údajů dalšímu zpracovateli („další
       zpracovatel“) bez předchozího konkrétního písemného povolení pronajímatele. Pokud
       Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
       v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
       nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem
       zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, uloží
       dalšímu zpracovateli stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě
       o zpracování, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných
       technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR
       či jiných právních předpisů.
 20. Zpracovatel je ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR povinen provést technická a organizační
       opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a jinými právními předpisy.
       Zpracovatel je povinen poskytnout pronajímateli na jeho žádost veškerou dokumentaci
       popisující a prokazující aktuální technická a organizační opatření zpracovatele.
 21. Zpracovatel a pronajímatel jsou povinni dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na
       svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu
       před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů.
 22. V případě, že se kterýkoli subjekt údajů bude domnívat, že pronajímatel nebo zpracovatel
       provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
       a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s právním předpisem, zejména budou-li
       osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento subjekt údajů ve smyslu
       čl. 21 GDPR vznese námitku nebo v souladu s čl. 16 GDPR požádá zpracovatele
       o opravu, je zpracovatel povinen o tom neprodleně informovat pronajímatele.
 23. Zpracovatel a pronajímatel jsou povinni zpracovávat osobní údaje pouze na území
       Evropské unie. Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo území Evropské unie pouze
       na základě výslovného písemného souhlasu pronajímatele, o který zpracovatel požádá
       s dostatečným předstihem. V případě, že pronajímatel nevysloví souhlas s přenosem a
       zpracováním osobních údajů mimo území Evropské unie, zpracovatel není oprávněn tyto
       osobní údaje přenášet mimo toto území.
 24. Zpracovatel je povinen poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost při bezodkladném
       ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů.
 25. Zpracovatel je povinen poskytnout pronajímateli veškeré informace potřebné k doložení
       toho, že byly splněny povinnosti zpracování osobních údajů prostřednictvím dalších
       zpracovatelů, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné pronajímatelem nebo jiným
       auditorem, kterého pronajímatel pověří, a k těmto auditům přispěje.
 26. Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, které pro pronajímatele
       zpracovává, je povinen jej bez zbytečného odkladu, co se o porušení zabezpečení dozvěděl,
       ohlásit pronajímateli. Zpracovatel je dále povinen poskytnout pronajímateli veškerou
       potřebnou součinnost pro předejití rizikům pro práva a svobody subjektů údajů z porušení
       zabezpečení vyplývajícím.
 27. Osobní údaje subjektů údajů budou pronajímatel a zpracovatel zpracovávat nejdéle po
       dobu trvání smlouvy, respektive do doby, po kterou je pronajímatel povinen smlouvu
       archivovat. Po uplynutí této doby budou osobní údaje pronajímatelem nebo zpracovatelem
       zpracovávány, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů
       pronajímatele, zpracovatele nebo jiné dotčené osoby. Takové zpracování osobních údajů
       však nesmí být v rozporu s právem subjektů údajů na ochranu jejich soukromého a
       osobního života. Pronajímatel a zpracovatel jsou povinni jednotlivé osobní údaje vymazat,
       jakmile pomine účel, pro který mu byly osobní údaje zpřístupněny.
      Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná
      v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 62373, které jsou přílohou rezervačních nebo
      nájemních smluv na movité vybavení uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem

8. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím,
že si písemnost nepřevezme v úložní lhůtě, která bude v délce minimálně patnácti dní, platí,
že písemnost byla adresátu doručena uplynutí posledního dne úložní lhůty. Zmaří-li adresát
dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím, že ji odepře
převzít, platí, že písemnost byla doručena dnem, kdy ji adresát odmítl převzít. Zmaří-li
adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky jinak, než je
uvedeno výše (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením
či obchodní firmou, případně se poštovní schránka na adrese adresáta uvedené v záhlaví
této smlouvy nebude vůbec nacházet), platí, že je písemnost řádně doručena dnem jejího
vrácení odesílateli. Toto ujednání chtějí smluvní strany bez výhrad respektovat,
nechtějí, aby toto ujednání posuzoval soud, neboť je pro ně nezbytné, aby z důvodu
ochrany jejich práv bylo doručování včetně způsobů náhradního doručení jimi
upraveno tak, aby jim vyhovovalo s přihlédnutím k jejich svobodné vůli,
kterou si nepřejí nahrazovat vrchnostenským posuzováním soudní moci. Nadto
smluvní strany deklarují, že pokud soudy v některých případech považují ujednané
právní domněnky a fikce za neplatné, tak i přesto smluvní strany výslovně trvají
na ujednání náhradní formy doručení písemností v tomto bodě v celém rozsahu
a zavazují se tímto ujednáním řídit.

2. Pro případ, že by se kterékoliv ustanovení smlouvy nebo těchto OP stalo neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel takového ustanovení,
případně se použije ustanovení obecně závazných právních předpisů. Případná neplatnost
nebo neúčinnost některého z ustanovení nemá za následek neplatnost nebo neúčinnost
ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto OP.

3. Smluvní strany jsou povinny písemně oznamovat druhé smluvní straně změnu veškerých
významných údajů týkajících se oznamující smluvní strany, zejména změnu (i)
identifikačních údajů smluvní strany, (ii) bydliště, sídla či místa podnikání nebo činnosti
smluvní strany, (iii) osob oprávněných jednat jménem smluvní strany v záležitostech
vyplývajících ze smlouvy, (iv) kontaktních údajů smluvní strany a/nebo (v) dalších údajů
významných pro řádné plnění smlouvy.

4. Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí příslušnými obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem, ale také dalšími právními předpisy České
republiky.

5. Nájemce ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku podpisem smlouvy
prohlašuje, že veškerá ustanovení smlouvy a těchto OP jsou přiměřená a bylo
možné je rozumně očekávat.

6. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a
nájemcem.

7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1. 2021.

V Litovli dne 1.1. 2021

Inlife Morava, s.r.o.
Obchodní podmínky společnosti Inlife Morava, s.r.o., IČ: 041 03 513, se sídlem: Švermova 1322/1b, 784 01 Litovel, zapsaná